Montážne práce pri komplexnej výmene rozvodov ZTI

•Žiadosť na regionálny úrad verejného zdravotníctva v mieste kde dochádza k manipulácii s azbestom / KOLOK/
•Po vydaní povolenia príslušným regionálnym úradom –hygienikom, predloží montážna organizácia tvz.Pracovný postup : PRÁCA s Azbestom.
•Po schválení legislatívy sa môžu začať práce v Bytovom dome v bytových jadrách.
•Spracuje sa Harmonogram vstupu do bytov.
•Práce pri komplexnej výmene rozvodov sú rozdelené na dva dni nasledovne :

 

1.Deň : Demontáž  bytových zástien a búracie práce cca od 08:00 do 12:00 hod. Odpojenie WC a vody, následná montáž kanalizačného potrubia PVC,HT a rozvodu studenej vody SV.

 

2.Deň : Dokončenie potrubného rozvodu VODY TUV, TUV-C, následná tlaková skúška – prevádzková a montáž potrubného rozvodu PLYNU Cu. Po montáži všetkých technologických častí rozvodov a ich odskúšaní a uvedení do prevádzky nastupuje kompletáž  zástien, osadenie záchodových mís.Takýto zvolený scenár bez WC, Vody a Plynu  je navrhovaný pre väčšie aj menšie bytové domy – závisí to od počtu podlaží, od počtu výmeny  rozvodov v 1 bytovom jadre – tento postup sa uplatňuje pri komplexnej výmene stúpačkových rozvodov ZTI tj.
– KANALIZÁCIA
– VODA sv, tuv, tuv-c
– PLYN Cu

Celkový postup prác ako aj jednotlivé odstávky v bytoch budú prekonzultované s vlastníkmi bytov pri tvorení harmonogramu prác.
V prípade neúčasti čo i len jedného bytu na stúpačkovej zostave sa práce nemôžu ani začať realizovať, t.j. v prípade že z 8 bytov 1 bude chýbať – práce sa nemôžu začať pre kompaktnosť sústavy ZTI.

vymena_rozvodov_ZTI